Het is de ambitie van de SKG om de komende jaren een krachtige bijdrage te leveren aan een praktijkgerichte, wetenschappelijke basis onder het vakgebied. Dit doen we samen met promovendi, senior- en junior onderzoekers aan de TU Delft, maar ook met collega-wetenschappers en tal van praktijkexperts in heel het land en - tijdens internationale congressen - daarbuiten.

Op dit moment wordt door de promovendi, senior- en junioronderzoekers op de thema’s wonen, mobiliteit, energie en klimaat, onderzoek verricht. Daarnaast worden actuele thema’s en vraagstukken binnen gebiedsontwikkeling uitgediept in kortlopende onderzoeken, vaak in samenwerking met onze partners.

Door middel van onderzoek draagt de Leerstoel Gebiedsontwikkeling bij aan het verstevigen van de wetenschappelijke basis onder het vakgebied. Gebiedsontwikkeling staat bekend als een verbindende sturingsdiscipline, die zich voedt met kennis uit tal van wetenschappelijke domeinen.

De laatste jaren komen steeds meer ruimtelijke opgaven in gebiedsontwikkeling samen, waardoor het vakgebied zich blijft verbreden. Dat vraagt om nieuwe, interdisciplinaire wetenschappelijke kennisproducten, die we onder andere door (de begeleiding van) promovendi of samenwerking met andere wetenschappers zullen ontwikkelen. Hierbij werken we ook nauw samen met onze partners, zodat ons onderzoek de SKG als lerend netwerk versterkt en (op termijn) bijdraagt aan het genereren van toepasbare kennis en oplossingen in de praktijk van gebiedsontwikkeling. Zo wordt gebiedsontwikkeling als verbindende sturingsdiscipline tussen aanpalende domeinen op termijn volwassen en kan het naast een praktijkgerichte ook een intellectuele en methodologische bijdrage leveren aan de ruimtelijk georiënteerde wetenschapsgebieden.

Momenteel lopen er twee promotieonderzoeken; een op het thema sociale duurzaamheid en een op het thema alternatieve bekostiging van infrastructuur. In 2023 zal hier een promotieonderzoek op het thema collectieve waarde aan worden toegevoegd. Daarnaast is er in het najaar van 2022 een vijf-jarig onderzoeksprogramma gestart op het thema klimaat, genaamd Red&Blue (Real Estate Development & Building in Low Urban Environments. De SKG is hiervan een van de initiatiefnemers en nu partner in het onderzoek.

De Leerstoel Gebiedsontwikkeling ziet het als haar taak om ervaringen, kennis en verworven inzichten uit de wetenschap en praktijk vast te leggen in zowel wetenschappelijke als praktijkgerichte publicaties, vaak in samenspraak met de SKG-deelnemers of met collega’s uit de kenniswereld. Onze publicaties zijn toepassingsgericht van aard, dragen bij aan de verdere professionalisering van het vakgebied en vergroten de positie van de SKG als inhoudelijk boegbeeld van gebiedsontwikkeling. Bekijk de pagina kennisproducten voor een overzicht van deze publicaties.