De SKG draagt bij aan onderwijsprogramma’s binnen en buiten de faculteit Bouwkunde van de TU Delft, waaronder de opleiding Master City Developer (MCD) en het programma van de Amsterdam School of Real Estate (ASRE). Zo willen de TU Delft en de Leerstoel Gebiedsontwikkeling zich inzetten om kennis en competenties van studenten en professionals blijvend te verbreden, verdiepen en actueel te houden.

Met publicaties en andere kennisproducten voedt de leerstoel de ontwikkeling van het vak gebiedsontwikkeling in termen van aanpak, organisatie, beleid, wet- en regelgeving, instrumenten en methoden. Ook agenderen we kwesties die voor de doorontwikkeling van het vak en haar gemeenschap van belang zijn. Hierbij slaan we een brug tussen praktische ervaringen en wetenschappelijke inzichten. Er wordt altijd gezocht naar een productieve balans tussen theorie(vorming), het verzamelen en duiden van empirische bewijsvoering, en het uitdragen van nieuwe perspectieven en wetenschappelijke concepten, maar ook praktische instrumenten en oplossingen.

Het is van intrinsiek belang voor de kwaliteit van gebiedsontwikkeling om op het vlak van kennis en competenties balans na te streven. Kennisverspreiding en innovatieve onderwijsvormen zijn daarvoor essentieel. De SKG steunt dit en wil dit samen met haar unieke netwerk aanjagen en voeden met actuele casuïstiek en expertise.

Bachelor-onderwijs TU Delft

In de eindfase van de bacheloropleiding Bouwkunde in Delft staat gebiedsontwikkeling centraal met aandacht voor integraliteit in complexe binnenstedelijke opgaven, waarvoor groepsgewijs een ontwikkelplan wordt uitgewerkt. De Leerstoel Gebiedsontwikkeling verzorgt een introductie, helpt in de selectie van de praktijkopgave en weegt mee in de beoordeling van de groepsproducten. Daarnaast organiseren we de Dag van de Gebiedsontwikkeling die samenvalt met de bachelor module: gebieds(her)ontwikkeling in het metropolitane landschap.

Dag van de Gebiedsontwikkeling

Sinds 2022 organiseert de SKG in samenwerking met de Faculteit Bouwkunde ieder najaar de Dag van de Gebiedsontwikkeling. Op deze dag komen studenten en professionals uit het vakgebied bij elkaar om aan de hand van een actueel thema kennis met elkaar te maken en van elkaar te leren.

Dag van de Gebiedsontwikkeling

Master-onderwijs TU Delft

Het mastervak The Urban Redevelopment Game is gericht op de toepassing en integratie van kennis over stedelijke (gebieds)ontwikkeling vanuit verschillende disciplines. Het omvat een theoriedeel met colleges en andere onderwijsvormen over verschillende aspecten van gebiedsontwikkeling aan de hand van 5 P’s: proces, plek, persoon, product en perspectief. Het andere deel is een practicum: een spel waarin studenten de rollen van verschillende actoren in gebiedsontwikkeling moeten aannemen en tot een gezamenlijk ontwikkelplan moeten komen.

Master City Developer (MCD)

De MCD-opleiding richt zich op stedelijke ontwikkelingsopgaven op gebiedsniveau en is een gezamenlijk initiatief van de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Technische Universiteit Delft en de Gemeente Rotterdam. De didactiek is erop gericht om studenten te laten groeien in hun rol als trekkers van complexe stedelijke gebiedsontwikkelingsprojecten. De Leerstoel Gebiedsontwikkeling is betrokken bij de volgende modules:

Module 3: Urban Governance

Wat betekent de transitie naar een netwerksamenleving voor sturing in stedelijke ontwikkeling? Welk handelingsrepertoire is nodig om optimaal gebruik te maken van deze netwerken? In deze module staat governance centraal, dus de rol van netwerken en nieuwe allianties in stedelijke ontwikkeling.

Module 5: Urban Strategies & Concepts

Hoe komen we in stedelijke gebieden tot een effectieve ontwikkelstrategie? Hoe blijven we adaptief inspelen op veranderingen in markt, politiek en maatschappij? En hoe gaan we om met de steeds grotere diversiteit aan betrokken partijen bij een gebiedsopgave? Deze module gaat over sturen in gebiedsontwikkeling: van analyse via concept naar strategievorming.

Module 6: International Urban Development

Hoe werkt stedelijke ontwikkeling in buitenlandse steden? Wat kunnen we leren van gebiedsontwikkeling in de metropool Londen en wat van de voormalig-industriele stad Birmingham? Deze module biedt inspiratie en concrete handvatten voor het anders samenwerken aan de stad.

Module 7: Research Projects & Thesis – begeleiding van studenten

Hoe zet je een wetenschappelijk onderzoek op? Welke methoden zijn beschikbaar en hoe dienen die toegepast te worden? Hoe bouw je verder op wat er al is? Onder begeleiding van de academische staf van Erasmus Universiteit Rotterdam en TU Delft geven deelnemers vorm aan hun eigen wetenschappelijk onderzoek.