De SKG heeft als doel toe te werken naar een robuuste kennisbasis en -netwerk voor duurzame gebiedsontwikkeling. De kennisinfrastructuur die wij voorstaan moet nieuwe opgaven, werkwijzen en oplossingen in het vakgebied kunnen signaleren en er betrouwbare kennis over ontwikkelen en verspreiden. Dit doen we aan de hand van vijf samenhangende kerndoelstellingen.

De SKG heeft als doel toe te werken naar een robuuste kennisbasis en -netwerk voor een gebiedsgerichte, duurzame ruimtelijke ordening. De structuur die wij voorstaan moet snel nieuwe opgaven, werkwijzen en oplossingen in het vakgebied kunnen signaleren en er betrouwbare kennis over ontwikkelen en verspreiden. Dit doen we aan de hand van vijf samenhangende kerndoelstellingen en strategische speerpunten.

De missie van de SKG valt uiteen in vijf samenhangende kerndoelstellingen:

  1. Het ontwikkelen van kennis en instrumenten voor de gebiedsontwikkelingspraktijk;
  2. Het verbinden van voor het vak relevante partijen, kennisdisciplines en beleidssectoren;
  3. Het bevorderen van (meer) kwaliteit, duurzaamheid én voortgang in projecten;
  4. Het bijdragen aan voor het vak relevante opleidingen en onderzoeksprogramma’s;
  5. Het stimuleren van kennisuitwisseling en dialoog tussen wetenschap en praktijk.

Het bestuur van de SKG heeft naast deze kerndoelstellingen ook vijf strategische speerpunten geformuleerd. Samen met de kerndoelstellingen van de SKG vormen deze speerpunten de leidraad voor alle activiteiten van het team aan de TU Delft.

A. Versterken impact Leerstoel Gebiedsontwikkeling

Door de groei kan de SKG kan er geïnvesteerd worden in het ontwikkelen, effectief communiceren en doen doorwerken van kennis in de Nederlandse praktijk. Naast het publiceren van kennis en het organiseren van bijeenkomsten is ook het (door)ontwikkelen van onderwijs op bachelor, master, en professioneel niveau onderdeel van de aanpak van de leerstoel. Dat gebeurt aan de Faculteit Bouwkunde aan de TU Delft, maar ook in samenwerking met andere universiteiten en kennisinstellingen.

B. Doorontwikkelen van het online platform gebiedsontwikkeling.nu

De gebiedsontwikkelingspraktijk verbreedt zich door ruimtelijke uitdagingen op het terrein van mobiliteit, energie en klimaat. Op Gebiedsontwikkeling.nu wordt daarom meer aandacht besteed aan (inter)disciplinaire en verbindende kennis, instrumenten en praktijkvoorbeelden. Het platform moet een breder en dieper bereik krijgen in de wetenschap en Nederlandse praktijk. Het moet voor ieder die zich professioneel op gebiedsontwikkeling wil richten—beginnend én ervaren, operationeel én verdiepend—wat te bieden hebben.

C. Internationaliseren van het vakgebied

Naast het deelnemen aan relevante wetenschappelijke netwerken en congressen werkt de Leerstoel Gebiedsontwikkeling op thema’s als infrastructuur, herontwikkeling en klimaat samen met het mondiaal opererende praktijknetwerk Urban Land Institute (ULI). Ook is SKG aangesloten op het International Federation for Housing and Planning (IFHP) en de wetenschappelijke netwerken van o.a. het Association of European School of Planning (AESOP) en het European Real Estate Society (ERES).

D. Profileren SKG en positioneren van de Leerstoel

Het publiek-private profiel van de stichting, de wetenschappelijke verankering aan de TU Delft én de gebiedsgerichte oriëntatie van de leerstoel is uniek in Nederland. De SKG is hiermee complementair aan praktijknetwerken als het Watertorenberaad en werkt actief samen met instituten als Platform31, het Planbureau voor de Leefomgeving of Vereniging Deltametropool.

E. Visie op de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland aanjagen

Het doel van dit normatieve, strategische speerpunt is het ontwikkelen en aanjagen van een nieuw sturingsfilosofie voor de ruimtelijk ontwikkeling van Nederland. Als er gestaag kan worden geïnvesteerd in integrale gebiedsopgaven en krachtig uitvoering kan worden gegeven aan de (her)ontwikkeling van een duurzame leefomgeving, dan is de missie van de SKG immers geslaagd. De vele kennisvragen rondom gebiedsontwikkeling in de praktijk bewijzen echter: er staat ons nog veel te doen!